Jaap van der Laan
Jaap van der Laan

Hoofd Bedrijfsbureau

Postbus 30026
9700 RM Groningen
050 - 367 7011

Lid vanaf maart 2009

Jaap van der Laan

Groningse Dienstverlening
De Gemeente Groningen kent een meerjaren- programma ‘Stad en Stadhuis’ dat beoogt de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening verder te ontwikkelen en te verbeteren. Belangrijke aspecten daarbij zijn het perspectief van de burger, een voortvarende ontwikkeling van electronische dienstverlening en het leveren van kwaliteit en maatwerk door de gemeente Groningen.

Eind 2009 is door de gemeenteraad de ‘Visie Publieke Dienstverlening 2014’ vastgesteld. De uitvoering van de visie is belegd in jaarlijkse uitvoeringsplannen. Daarnaast geven diensten in Jaarplannen aan wat zij gaan doen om de doelen uit de visie te realiseren. De projectleider is verantwoordelijk voor het realiseren van het jaarlijkse uitvoeringsplan ‘Stad en Stadhuis’ en draagt zorg voor de procesgang van de dienstjaarplannen.

Klantcontactcentrum
Momenteel (2011) zijn we bezig met het ontwikkelen van een klantcontactcentrum (KCC). Ook werken we aan de onderliggende systemen, zoals een klantenvolgsysteem, kennismanagement e.d. In 2014 willen we alle producten, diensten, kanalen, systemen en werkprocessen klaar hebben om helemaal als KCC te kunnen functioneren. Daarnaast gaan we aan kanaalsturing doen. We willen daar onder andere gegevens uit de benchmark en Kanalen in Balans voor gebruiken. Omdat we moeten bezuinigen, zullen we sowieso efficiënter moeten gaan werken, dus ons meer richten op het elektronisch kanaal.

Documenten

Informatieblad Expertmeeting Dienstverlening Groningen (22-09-2011)